OBJEDNÁVKA

 
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat zákazníky o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek. Správce, jak je definován níže, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech Správce dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků či dalších osob.

15.1 Ochrana osobních údajů objednávajícího, který je fyzickou osobou,  je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

15.2 Správce osobních údajů, Zdeňka Novotná, Seifertova 1757/1, 66451, Šlapanice, IČO: 680 39 298.

15.3 Objednávající souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, rok narození a fotografií, které vloží do objednávkového formuláře. Zpracování těchto osobních údajů zákazníků bude prováděno za účelem  realizace služby /focení/ mezi Správcem a zákazníkem, dále pro dodání fotografií a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů  Správce. Informace nejstou předávány dál.

15.4 Objednávající potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

15.5 Objednávající má především právo požádat podnikatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Podnikatel je povinen zákazníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány.

15.6 Zákazník, který se domnívá, že podnikatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.

15.7 Objednávající souhlasí se zasíláním informací souvisejících s objednáním /službami/ nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu objednávajícího.

 

copyright © 2019 BG FOTO